Reglament del Registre de persones mediadores del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya

  1. El Registre de persones mediadores del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya incorpora totes les persones que poden ser designades mediadores per les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya
  2. El procediment per a la inscripció en el Registre s’iniciarà a instància de l’interessat a través de la corresponent sol·licitud medadvice.net a la que s’acompanyarà la documentació necessària per acreditar la concurrència medadvice.net dels requisits exigits legalment i els que el Consell exigeixi. A l’Annex 1 consta la relació d’informacions o documentació requerida i les que es publicaran. Les sol·licituds podran efectuar-se indistintament a les cambres o al Consell o mitjançant la pàgina web.
  3. Per tramitar la sol·licitud caldrà que el sol·licitant satisfaci la quantitat prevista en l’annex 2.
  4. EL Consell podrà exigir als mediadors participar en una formació específica en matèria de mediació empresarial – incloent l’àmbit civil i mercantil i aquells assumptes que són propis de la relació ordinària entre empreses – per garantir la qualitat en l’exercici de la mediació entre empreses administrades per la Cambra.
  5. Es podrà exceptuar del compliment de la formació específica esmentada en el paràgraf anterior a aquells mediadors que acreditin una experiència mínima de cinc anys d’activitat professional en l’àmbit de la mediació entre empreses, justificades mitjançant certificacions expedides per les entitats públiques o privades per a qui hagin prestat serveis de mediació, així com una formació suficient que serà oportunament valorada.
  6. El Consell podrà sol·licitar la inscripció com a persones mediadores del personal de la plantilla de les Cambres i del Consell que compleixi els requisits de formació exigits per ser-hi.
  7. Els mediadors inscrits hauran d’acreditar al Consell cada dos anys la seva formació continuada en matèria de mediació. A aquest efecte les Cambres i el Consell organitzaran els corresponents programes de formació per oferir als mediadors inscrits en el Registre.
  8. Un cop validats els documents aportats pels sol·licitants, el Consell de Cambres formularà una proposta que serà validada pel Comitè Restringit del Consolat de Mar. El Consell de Cambres comunicarà a la persona sol·licitant la seva inclusió en el Registre de persones Mediadores o la denegació de la seva sol·licitud.
  9. El Consell, escoltada la persona inscrita al registre de persones mediadores, podrà excloure del registre a les persones mediadores per incompliment dels requisits per formar part del Registre de persones mediadores o per incompliment de les obligacions derivades de les normes  i instruccions que es rebin per part de la Cambra o el Consell d’acord amb el seu Reglament de Mediació o la normativa vigent aplicable, sens perjudici de la possible reclamació per responsabilitat i danys i perjudicis que hagi causat.
  10. El Registre serà públic i per tal de facilitar l’elecció de persones mediadores per part dels sol·licitants del servei de mediació el Consell podrà publicar, a més de la relació d’inscrits al Registre, les dades bàsiques que figuren a l’Annex I i altres que puguin facilitar l’esmentada elecció.