Registre

El Ple del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya va acordar la creació d’un registre de persones mediadores per als serveis de mediació empresarial que les Cambres de Comerç de Catalunya estan en procés de crear.

Aquest acord va ser adoptat com a complement necessari del reglament tipus dels serveis de mediació que adoptaran les Cambres de Comerç que vulguin posar en marxa un Servei de Mediació Empresarial. El reglament tipus dels serveis de mediació empresarial de les cambres, a més, ha estat validat pel Consolat de Mar tal com preveia l’acord.

Els serveis de mediació empresarial de les Cambres tenen com a objectiu ajudar les empreses en la resolució dels conflictes que puguin sorgir en el desenvolupament de la seva activitat empresarial amb altres empreses de Catalunya o de la resta del món. Per aquest motiu es vol comptar amb persones mediadores que vulguin actuar en un entorn empresarial i en el marc d’un plantejament en què es prioritzen les necessitats de les empreses, especialment la rapidesa, la rigorositat i la capacitat de participar activament en la consecució d’acords en els diversos àmbits  empresarials en què es pugui produir el conflicte.

El principi dels serveis de mediació empresarial és el de la llibertat de les parts i l’adaptació als seus interessos i necessitats. Per aquest motiu es demana informació exhaustiva dels candidats, que estarà disponible a la nostra pàgina web per tal de facilitar als usuaris del servei de mediació l’elecció del millor mediador o mediadors per a la resolució de les seves controvèrsies.

Per tal de formar part del registre cal emplenar el formulari adjunt –adjuntant en cada cas el justificant en format pdf en els casos que es demani-, acceptar els compromisos inclosos en la declaració de coneixement i d’acceptació de termes i condicions i, en cas de ser acceptat pel procediment previst al reglament del Registre de persones mediadores, aportar els originals de la documentació que es demana en el formulari per a l’oportuna comprovació i efectuar el pagament del preu d’inscripció.

La previsió de posada en marxa del servei és al primer semestre de 2014 i el procediment d’incorporació de candidats és permanent, sens perjudici de la periodicitat de les reunions dels òrgans responsables de la presa de les decisions d’admissió pertinents.