Termes i condicions

HE LLEGIT I ACCEPTO complir el reglament del registre de persones mediadores del Consell General de Cambres de Catalunya.

HE LLEGIT I ACCEPTO complir el reglament dels serveis de mediació empresarial de les  Cambres de Comerç que ofereixen al públic l’esmentat servei.

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que tota la informació que he aportat amb aquesta sol.licitud és certa i exacta.

ACCEPTO, en el cas de ser admès en el registre de persones mediadores del Consell General de Cambres de Catalunya, abonar un import de 100 euros en concepte de tarifa d’inscripció al registre i quota de primer any d’inscripció (50 euros). Així mateix ACCEPTO abonar els càrrecs que anualment i fins a la meva sol.licitud de baixa  se’m facin en concepte de quota anual, segons les tarifes aprovades.  La baixa serà sol.licitada mitjançant escrit adreçat a Consell General de Cambres de Catalunya, Av. Diagonal 452-454 (08006 Barcelona), o per mail a registremediadors@cambrescat.org.

EM COMPROMETO:

  • A complir amb la normativa vigent en matèria de mediació.
  • A administrar diligentment les mediacions que se m’encomanin, seguint les instruccions i utilitzant els procediments i formularis establerts.
  • A comunicar immediatament al Consell General de Cambres de Catalunya qualsevol canvi que es produeixi en les dades aportades amb aquesta sol.licitud, enviant un correu electrònic a registremediadors@cambrescat.org.
  • A presentar, en el termini de vint dies des de la recepció de la notificació d’acceptació com a mediador en el registre,  els originals de la documentació aportada amb aquesta sol.licitud, per a la seva comprovació (En l’esmentada notificació es facilitaran les instruccions per presentar la documentació).
  • A presentar, dins del mateix termini de presentació de la documentació original, certificat de cobertura d’assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb la normativa vigent.
  • A respondre l’enquesta anual que m’enviarà el Consell General de Cambres de Catalunya.

 MANIFESTO:

  • Que conec l’obligació legal de participar en accions de formació continuada relacionades amb la mediació.
  • La meva disposició a participar en les accions de difusió de la mediació que organitzin el Consell General de Cambres de Catalunya i les Cambres.

SOL.LICITO:

  • Ser donat/da d’alta en el Registre de persones mediadores del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.